Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 9564
Toplam 15599260
En Fazla 23401
Ortalama 2643
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

Ebu Hreyre (r.a.) rivayet eder.

Rasulullah (s.a.s.) yle buyurur:

"Dmanla karlamay temenn etmeyin! nk siz, o esnada ne olacan bilemezsiniz."1
10/08/2016
Ümmetine pek dükün, mü'min müslümanlarn skntya dümesi gücüne giden, onlara kar efkatli ve esirgeyici2 Rasulullah Muhammed (s.a.s.), Ümmetinin her ferdine bu nasihat yapm, bu emri vermitir…
 
"Kim Rasule itaat ederse, gerçekte Allah'a itaat etmitir. Kim de yüz çevirirse, Biz seni onlarn üzerine koruyucu göndermedik." 3 buyuran Allah Teâlâ, kulu ve Rasulü Muhammed (s.a.s.)'e itaat etmeyi emretmekte ve:
 
"Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Rasul'e itaat edin." 4 buyurmaktadr.
 
Ümmetinin skntya dümesini istemeyen ve onlara kar çok efkatli olan Rasulullah (s.a.s.), dümanla karlama srasnda baa neler gelecei bilinmedii için böyle buyurmutur… Düman ile yaplan sava, her zaman "Bedir" olmayabilir!.. Bazan "Uhud", bazan da "Hendek" olur…
 
Bu hadisin dier rivayeti daha detayl olup, konuyu apaçk beyan etmektedir…
 
Abdullah ibn Ebî Evfâ (r.a.) anlatyor:
 
Rasulullah (s.a.s.), dümanla karlat baz gazâlarnda (hemen harekete geçmeyip) güne tepe noktasndan batya doru meyledinceye kadar bekledi. Sonra ayaa kalkp öyle buyurdu:
 
"Ey insanlar, dümanla karlamay temennî etmeyiniz. Allah'dan afiyet dileyiniz. Fakat dümanla karlanca da sabrediniz ve biliniz ki cennet, klçlarn gölgesi altndadr."
 
Sonra öyle duâ etti:
 
"Ey Kitab' (Kur'ân') indiren, ey bulutlar yürüten ve ey düman saflarn darmadan eden Allah'm, u düman perian et ve bizi, onlara kar muzaffer kl!" 5
 
mam Muhyiddin en-Nevevî (rh.a.), bu hadisin erhinde unlar beyan eder:
 
"Rasulullah (s.a.s.)'in düman ile karlamay temennî etmeyi yasaklamasnn sebebi, bunda, eklen insann kendisini beenmesi (ucb), nefsine güvenmesi, güce bel balamas görünüünü yanstmasndan dolaydr. Bu ise, bir çeit baiy (haddi amak) dr. Hâlbuki an yüce Allah, kendisine hakszlk yaplan kimseye yardm edeceine dair taahhüdde bulunmutur. Dier taraftan böyle bir tutum, dümana az bir deer verildii, onun küçümsendii anlamn da ihtivâ eder. Bu ise, ihtiyat ve kararlla aykrdr.
 
Kimi ilim adam bunu, özel bir ekilde temennînin yasakland eklinde yorumlamtr. Bu ekilde dümanla karlamakta maslahatn bulunup, zarar görmenin söz konusu olmasnda übhe etmesi hâlidir. Yoksa sava, tamam ile fazilet ve itaattir. Amma doru olan yorum birincisidir. Bundan dolay Nebî (s.a.s.), onu: 'Ve Allah'dan afiyet dileyin' buyruu ile tamamlamtr.
 
Allah'dan afiyet dileme emrini ihtiva eden hadis-i erifler pek çoktur. Afiyet ise, bedenen, dinde bâtnen, dünya ve ahirette holanlmayan bütün hususlarn bertaraf edilmesini kapsayan genel lâfzlardan biridir.
 
"Allahm, ben Senden kendim için, sevdiklerim için ve bütün müslümanlar için genel kapsaml bir afiyet dilerim."
 
Rasulullah (s.a.s.)'in: " Onlarla karlaacak olursanz sabredin" buyruu, sava esnasnda sabra bir teviktir. Savata sabr ise, onun rûkünlerinin en vurgulu olandr. an yüce Allah, u buyruunda savama âdâbn bir arada söz konusu etmi bulunmaktadr:
 
"Ey iman edenler, bir toplulukla kar karya geldiiniz zaman, dayanklk gösterin ve Allah' çokça zikredin. Ki kurtulu (felâh) bulasnz.
 
Allah'a ve Rasulüne itaat edin ve çekiip birbirinize dümeyin, çözülüp ylgnlarsnz, gücünüz gider. Sabredin. übhesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.
 
Bir de, yurtlarndan refahtan marp aztarak, insanlara gösteri yaparak çkanlar ve (halk) Allah'n yolundan alkoyanlar gibi olmayn. Allah, onlarn yaptklarn çepeçevre kuatandr." 6
 
Rasulullah (s.a.s.)'in: 'Bilin ki cennet, klçlarn gölgesi altndadr' buyruu da u demektir: Allah'n sevab ve cennete ulatran sebeb, Allah yolunda klçlarla vuruma ve Allah yolunda mücahidlerin yürümesi zamanndadr. te böyle bir zamanda siz de, samimiyetle hazr bulunun ve sebat gösterin.
 
Bu hadiste Nebî (s.a.s.)'in: ' Güne (batya doru) kayncaya kadar bekler sonra aralarndan kalkar:  Ey insanlar……  diye hitab ederdi.'
 
Bu hadisten bakasnda ise O'nun, günün ilk vakitlerinde savamayp güne zevâle erinceye kadar bekledii ifade edilmektedir.
 
lim adamlar derler ki: Bunun sebebi, bu zamann savamaya daha uygun olmasndan dolaydr. Çünkü öleden sonra rüzgarlarn esme zaman ve nefislerin daha bir çalkan ve gayretli olduu vakittir. Bu da ne kadar uzarsa, onlarn gayretleri ve dümanlar üzerine atlganlklar daha da artar. Buhârî'nin Sahih'inde: 'Rüzgarlar esinceye ve namaz vakti girinceye kadar geciktirir' buyurduu kaydedilmektedir. Yine ilim adamlarnn dediklerine göre, bunun bir sebebi de namaz vakitlerinin fazileti ve namaz esnasnda duânn faziletidir.
 
'Sonra Nebî (s.a.s.) (tekrar) kalkp: 'Ey Kitab' (Kur'ân') indiren, ey bulutlar yürüten…… Allahm.' (diye duâ ederdi). Burada da dümanla karlarken duâ etmenin ve Allah'dan yardm dilemenin müstehab olduu anlalmaktadr. Allah, en iyi bilendir." 7
 
Muvahhid mü'minler, dümanla savamak için karlamay arzu etmemelidirler… Dümann hidayet bulmas, iman etmesi ve onlarla slâm kardei olmas için duâ etmeye devam ederken, tebli, davet ve irâd faaliyetlerine imkânlar nisbetince devam etmelidirler… Ola ki Allah, onlarn vesilesiyle dümanlarna hidayet nâsib eder de, dünya ve içindekilerinden daha kymetli bir servete, yani sevaba kavuurlar… Dil cihad ile tebli ve davet hareketini dikkatli bir ekilde sürdüren mü'min müslümanlarn ihlâs ile çalmas sonucu kalblerin ve beyinlerin fethi gündeme geldii takdirde nice dümanlar, iman etmekle dost oluverirler…
 
 Rabbimiz Allah Azze ve Celle öyle buyurur:
 
"Allah'a çaran, salih amelde bulunan ve: 'Gerçekten ben müslümanlardanm' diyenden daha güzel sözlü kimdir?
 
yilikle kötülük eit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüü) uzaklatr. O zaman (görürsün ki,) seninle onun arasnda dümanlk bulunan kimse, sanki scak bir dost(un) oluvermitir.
 
Buna da, sabredenlerden bakas kavuturulamaz. Ve buna, büyük bir pay sahibi olanlardan bakas da kavuturulamaz."8
 
"Kötülüü, en güzel olanla uzaklatr. Biz, onlarn nitelendire geldiklerini en iyi bileniz."9
 
Kötülükleri, dümanlklar ve hayrszlklar en güzel bir ekilde savman, önlemek ve te'sirsiz hâle getirmek, mü'minlerin vazifesidir… Âlemlerin Rabbi Allah'n yoluna hikmetle davet etmek, güzel davranmak ve iman ehline yakr bir olgunluk göstermek, Allah'n izni ve yardmyla birçok dümann dost olmasna vesile olur…
 
"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öütle çar ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. übhesiz senin Rabbin yolundan sapan bilendir ve hidayete ereni de bilendir."10 buyuran yegâne hüküm koyucu ve hükmüne kimseyi ortak klmayan Allah Teâlâ, bu ayetten sonra gelen ayetlerinde, muvahhid mü'min kullarnn öyle davranmasn emrediyor:
 
"Eer ceza verecekseniz, size verilen cezann misliyle ceza verin ve eer sabrederseniz, andolsun bu, sabredenler için daha hayrldr.
 
Sabret, senin sabrn ancak Allah(n yardm) iledir. Onlar için hüzne kaplma ve kurmakta olduklar hileli düzenlerden dolay skntya düme.
 
übhesiz Allah, korkup saknanlarla ve iyilik edenlerle beraberdir."11
 
Sabredenlerle ve iyilik yapanlarla beraber olan Allah Teâlâ böyle buyurdu!
 
Muvahhid mü'minler, dümanla karlamay arzu etmemekle beraber, Allah'dan afiyet dilerler… Dünyada ve ahirette afiyet dileyip selâmetle olmay istemelidirler… Belâsz, kazasz ve skntsz bir hayat dilemek, huzur içinde Rabbi Allah'a gerei ekilde kulluk yapmak ve mutlu bir ömür sürebilmek, bu fânî dünyada arzulanan en güzel eydir elbette!.. Akll, imanl ve firasetli olan ahsiyetler, belâ ve musibet talebinde bulunmazlar… Bundan Allah'a snp afiyet dilerler… Eer imtihan gerei balarna böyle bir ey gelirse, sabrn en güzeliyle sabreder, szlanmaz ve o ânda yaplmas gerekli olan kulluk vazifesini yerine getirmeye gayret ederler…
 
"Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlk ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceiz. Sabr gösterenleri müjdele.
 
Onlara bir musibet isâbet ettiinde, derler ki: 'Biz, Allah'a aid (kullar)z ve übhesiz O'na dönücüleriz.'
 
Rabblerinden balanma (salât) ve rahmet bunlarn üzerinedir ve hidayete erenler de bunlardr."12diye buyurur iman eden kullarnn velîsi ve onlar karanlklardan kurtarp nûra çkaran Allah Teâlâ…13
 
Temennî etmedikleri, yani istemedikleri hâlde imtihan gerei düman ile karlaan mü'min müslümanlara düen ânn vâcibi, geri dönüp kaçmak deil, düman ile savamak ve savata direnç gösterip sabrederek, Rabbi Allah' çokça anmaktr!.. u hakikat iyi bilinmelidir ki, muvahhid mü'min kulun cennete ulama yollarndan birisi de, "Allah yolunda malyla ve canyla cihad etmektir!"
 
Yegâne önderimiz Rasulullah (s.a.s.)'in beyan buyurduu gibi: "Cennet, klçlarn gölgesi altndadr!"
 
Düman karsnda sabredip direnmek ve Allah' çokça zikretmek, kurtuluun, yani zafere ulamasnn sebebidir… Muvahhid ve mücahid mü'minlerin hâli bu olmal ve bu hâl üzere sabit kalmal… Düman ile sava srasnda skntlara tahammül etmek, çilelere göüs germek ve aclara dayanmak, hem Allah'n rzasn kazanmak, hem de zafer elde etmek için gerekli olandr…
 
"urasn da unutmamak gerekir ki, sabr hususunda insanlarn hepsi bir deildir. Rasulullah (s.a.s.)'in maiyyetinde savarken yaralanan bir adam, yarasnn acsna dayanamayarak intihar edince, 14  Ebu Bekr es-Sddîk (r.a.): 
 
- Afiyette olup da ükretmem, benim için belâya urayp da sabretmekten daha iyidir, demekten kendini alamamtr.
 
Bu mevzuda mam Ali (r.a.)'n da oluna öyle nasihat ettii rivayet edilir:
 
- Yavrucuum, kimseye meydan okuma, kavga çkarma! Fakat seni kavgaya çaran olursa, o zaman onun karsna çkp mertçe dövü! Çünkü o kimse zalimdir. Allah Teâlâ ise, zulme urayanlara yardm edeceini va'detmitir. 15
 
Âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ, zulme uram mustaz'aflara yardm edeceini va'detmi ve onlar, iman edip salih amel ilemelerinden dolay yeryüzünün vârisleri klm, halifeleri yapmtr…
 
öyle buyurur yegâne lâhmz Allah:
 
"Biz ise, yeryüzünde güçten düürülenlere (mustaz'aflara) lütufta bulunmak, onlar önderler yapmak ve mirasçlar klmak istiyoruz.
 
Ve (istiyoruz ki) onlar yeryüzünde iktidar sahibi olarak yerleik klalm."16
 
"O, sizi yeryüzünün halifeleri kld ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. übhesiz senin Rabbin, sonuçlandrmas pek çabuk olandr ve übhesiz O, balayandr, esirgeyendir."17
 
Dümanla karlamak ve Allah'dan afiyet dilemek her mü'min müslümann iâr olmaldr… Fakat dümanla kar karya gelince de gereken ne ise onun yaplmas lazmdr… Hem direnecek, hem de Rabbi Allah'a dayanp güvenerek duâ edecektir…
 
Dümanla sava srasnda mü'minlerin duâs:
 
"Rabbimiz, üzerimize sabr yadr, admlarmz sabit kl (kaydrma) ve kâfirler topluluuna kar bize yardm et."18
 
Abdullah b. Ebî Evfâ (r.a.) anlatyor:
 
Rasulullah (s.a.s.), Ahzâb günü mürikler aleyhine duâ edip öyle dedi:
 
"Ey Kitab' (Kur'ân') indiren, hesab çabuk olan Allahm!
 
Allahm, Sen, u düman Arab kabilelerini bozguna urat!
 
Allahm, Sen, onlarn topluluklarn dat, irâdelerini sars!" 19
 
Cabir b. Abdillah (r. anhuma) anlatyor:
 
Rasulullah (s.a.s.), Hendek Mescidi'ne geldi ve abasn çkard. Kalkp ellerini semâya uzatarak müriklere bedduâ etti, namaz klmad. Sonra tekrar gelip onlara bedduâ etti ve namaz kld.20
 
Allah'a, slâm'a ve mü'min müslümanlara düman olan mürik ve kâfirlerin aleyhine duâ eden Rasulullah (s.a.s.), her hâlinde Rabbi Allah'a tevekkül eder, savaaca zaman Allah'a snr, yardm ondan beklerdi…
 
Enes b. Mâlik (r.a.)'dan.
 
Rasulullah (s.a.s.), savaaca zaman öyle duâ ederdi:
 
"Allahm, benim (yegâne) dayanam ve yardmcm Sensin. (Dümanlarnn hilesini) Senin (destein)le önlerim. Senin (verdiin güç)le (dümana) saldrrm ve (yine) Senin (destein)le (dümana kar savarm.)" 21
 
Muvahhid mü'minler, yegâne önderleri ve hayat örnekleri olan Rasulullah (s.a.s.) gibi davranmal, hangi hâlde olurlarsa olsunlar O'nun emirlerine uyup, amellerini ona göre düzenlemelidirler…
 
"Sünen-i Ebu Davud Terceme ve erhi" adl eserde, konumuzla ilgili hadis erhedilirken unlar kaydedilmitir:
 
"Rasulullah (s.a.s.):
 
"Allah'dan afiyet isteyin" buyruuyla, bedene aid iç ve d hastalklarla, dünya ve ahirete aid bütün kötülüklerden kurtulmak istemeyi tavsiye etmitir. Çünkü yegâne koruyucu ve yardmc Allah'dr. O'ndan baka güven kayna yoktur. O'nun iradesi haricinde insana hiçbir kimse afiyet kazandramaz.
 
"Cennet, klçlarn gölgesi altndadr" cümlesiyle, Allah yolunda klç sallamann sevabnn cennet olduu, klncn gölgesinin klçtan ayrlmad gibi cennetin de, Allah yolunda klç sallayan kimseden ayrlmad vurgulanmak istenmitir.
 
Burada, harb aletleri içerisinde özellikle klcn zikredilmesinin sebebi, Rasulullah devrinde en büyük ve en faydal harb aletinin klç olmasdr. Yine, klcn özellikle zikredilmesinden anlyoruz ki, Allah yolunda cihad etmek ve gerekirse bu cihadn sürekli eylem hâlinde devam etmesi gerekir. Cihadn silahl olarak yaplmas gerektii zaman baka yollar aramaktan kaçnmal ve Allah'n yardm va'di gibi bir te'minat olan müslümanlar, silahl mücadeleye girimelidirler."22
 
"man edenlere yardm etmek ise, Bizim üzerimizde bir haktr."23 buyuran Allah Teâlâ, dümanla karlamay temennî etmeyen ve kendisinden afiyet dileyen, fakat dümanla kar karya geldiklerinde sabredip direnerek kendisini çokça zikreden mü'min müslüman kullarna hakkettikleri yardm va'dini yerine getirerek onlar muzaffer etmitir…
 
Muvahhid mü'minler, her ilerinde ve hâllerinde, banda da, devamnda da, sonunda da yegâne Rabbleri Allah Teâlâ'ya tevekkül edip balanan, yardm da yalnzca O'ndan bekleyen uurlu ahsiyetlerdir…
 
Allah Azze ve Celle öyle buyurur:
 
"Eer Allah size yardm ederse, artk sizi yenilgiye uratacak yoktur ve eer sizi yapayalnz ve yardmsz brakacak olursa, ondan sonra size yardm edecek kimdir? Öyleyse mü'minler yalnzca Allah'a tevekkül etsinler."23
 
Muvahhid mü'minler, Rabbimiz Allah'n beyan buyurduu bu hakikat katksz iman eder ve buna göre salih amel ilerler…
 
Hangi çada olurlarsa olsunlar, yegâne önderleri Rasulullah Muhammed (s.a.s.)'in Sünneti üzere olmaya bütün imkânlaryla gayret eder, yalnzca O'nun izini takib edip gereini yaparlar… Savatan önce bar gündeme getirir,  bar içinde tebli, davet ve irâd faaliyetlerinde bulunur, insanlarn hidayetine vesile olmaya çalr, dümanlarn iman edip dostlar hâline gelmesine çaba gösterirler…
 
Rabbimiz Allah'n u emrine göre hareket etmeyi iâr edinmilerdir muvahhid mü'minler:
 
" De ki: ' Ey Kitab Ehli, bizimle sizin aranzda müterek (olan) bir kelimeye (Tevhid'e) gelin. Allah'dan bakasna kulluk etmeyelim, O'na hiçbir ey ortak komayalm ve Allah' brakp bir ksmmz (dier) bir ksmmz rabler edinmeyelim.' Eer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: 'ahid olun, biz gerçekten müslümanlarz." 24
 
Ve muvahhid mü'minler:
 
"Yalnz slâm, bakas deil!" hakikatine iman edip hayat düstûru hâline getirenlerdir!..     
 
                         
 
Dipnot
 
1) mam Ahmed b. Hanbel, Müsned, çev. Hüseyin Yldz, Vd. st. 2014, C. 9, Sh. 407, Hds. 13242.
 
2) Bkz. Tevbe, 9/128.
 
3) Nisa, 4/80.
 
4) Nisa, 4/59.
 
5) Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Cihad ve's-Siyer, B. 111, Hds. 171. B. 155, Hds. 228.
 
Kitabu't-Temennî, B. 8, Hds. 12.
 
Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Cihad ve's-Siyer, B. 6, Hds. 19-20.
 
Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l-Cihad, B. 89, Hds. 2631.
 
Sünen-i Dârimî, Kitabu's-Siyer, B. 6, Hds. 2445.
 
mam Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 9, Sh. 396, Hds. 13228.
 
mam Nesâî, es-Sünenü'l-Kübrâ, çev. Hasan Yldz, st. 2011, C. 8, Sh. 56, Hds. 8580.
 
Hâkim en-Nisâbûrî, el-Müstedrek Ale's-Sahihayn, çev. M. Beir Eryarsoy, st. 2013, C. 4, Sh. 115-116, Hds. 2460.
 
6) Enfal, 8/45-47.
 
7) mam Muhyiddin en-Nevevî, Sahih-i Müslim erhi - el-Minhâc, çev. M. Beir Eryarsoy, st. 2013, C. 8, Sh. 159-160.
 
8) Fussilet, 41/33-35.
 
9) Mü'minun, 23/96.
 
10) Nahl, 16/125.
 
11) Nahl, 16/126-128
 
12) Bakara, 2/155-157.
 
13) Bkz. Bakara, 2/257.
 
14) olay için bkz.
 
Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Cihad, B. 181, Hds. 260.
 
Kitabu'l-Kader, B. 4, Hds. 12-13.
 
Sahih-i Müslim, Kitabu'l-man, B. 47, Hds. 178-179.
 
mam Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 9, Sh. 256-259, Hds. 12958-12962.
 
15) Sünen-i Ebu Davud Terceme ve erhi, Hzr. Necati Yeniel, Vd. st. 1990, C. 10, Sh. 156.
 
Ahmed Davudolu, Sahih-i Müslim Tercüme ve erhi, st. 1983, C. 8, Sh. 468.
 
16) Kasas, 28/5-6.
 
17) En'âm, 6/165.
 
18) Bakara, 2/251,286.
 
19) Sahih-i Buhârî, Kitabu'l-Cihad ve's-Siyer, B. 97, Hds. 144.
 
Kitabu'l-Meâzî, B. 31, Hds. 151.
 
Kitabu't-Daavât, B. 58, Hds. 85.
 
Sahih-i Müslim, Kitabu'l-Cihad ve's-Siyer, B. 7, Hds. 21.
 
Sünen-i Tirmizî, Kitabu'l-Cihad, B. 8, Hds. 1729.
 
Sünen-i bn Mace, Kitabu'l-Cihad, B. 15, Hds. 2796.
 
mam Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 17, Sh. 562-563, Hds. 25284-25285.
 
mam Nesâî, es-Sünenü'l-Kübrâ, C. 8, Sh. 55, Hds. 8578.
 
20) mam Ahmed b. Hanbel, Müsned, C. 17, Sh. 563, Hbr. 25286.
 
21) Sünen-i Ebu Davud, Kitabu'l-Cihad, B. 90, Hds. 2632.
 
Sünen-i Tirmizî, Kitabu'd-Daavât, B. 8, Hds. 3816 (çeitli Hadisler)
 
mam Nesâî, es-Sünenü'l-Kübrâ, C. 8, Sh. 54, Hds. 8576.
 
22) Sünen-i Ebu Davud Terceme ve erhi, C. 10, Sh. 156.
 
23) Âl-i mrân, 3/160.
 
24) Âl-i mrân, 3/64.  
 
Muhammed slamolu / Vuslat Dergisi
 

Bu yaz 2847 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

5 Zilhicce 1445 |  12.06.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Onlarn tmn toplayacamz gn; sonra irk koanlara diyeceiz ki: "Nerede (o bir ey) sanp da ortak kotuklarnz?"

( En'm Suresi - 22)

Bir Hadis

Mikdam bnu Mdikerib (radyallhu anh) anlatyor:

Hz. Resulullah (aleyhissaltu vesselm) buyurdular ki:
"Biriniz kardeini (Allah iin) seviyorsa ona sevdiini sylesin."


Eb Dvud, Edeb 122; Tirmiz, Zhd 54

Bir Dua

Peygamberimiz (s.a.s.) yle buyurmutur:

Allahm! Bize iman sevdir, kalplerimizi imanla ssle. Bize kfr, itaatsizlii ve isyan
sevdirme, kerih gster, bizi doru yolu bulanlardan eyle.

(Hkim, Deavt, No:1868)

Hikmetli Sz

yi bir dilekle selamlanrsan, daha iyisiyle karlk ver.
Bir el sana ihsanda bulunursa, ona daha fazlasn ver.
Bununla birlikte fazilet ilk balayanndr.

Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com