Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 978
Toplam 15225554
En Fazla 20355
Ortalama 2606
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

MANEV ARINMA: TÖVBE

Dnyaya tertemiz, gnahsz olarak gelen insanolunun gnaha bulama tehlikesi karsnda en byk sna tvbe kapsdr. nsan tm beeri zaaf ve yenilmiliklerin biriktirdii negatif enerjiden tvbe ile kurtulur.
17/12/2018

Kudret elinin ekil verdii toprak heykel ruhla buluunca Âdem var oldu. nsann melekleme ile en aalk konumu birletiren çizgi üzerinde yaad ini çklar bu ikili yapnn eseridir. Ruh, insan yüceltme gayretinde iken toprak aalara çeker gibi. Hem iyilik ve itaat hem de kötülük ve isyan edebilme kabiliyetine sahip olmak. nsan melek ve eytandan ayran ite bu durumdur. “Mükerrem varlk” nitelii insana bu özelliin armaandr. Dünya hayatna hâkim klnan imtihan olgusunun arka plannda da ayn ey vardr.

Din ve vicdan gibi iki temel rehberin bütün uyarlarna ramen insan yine de yanl yapar ve günah iler. Her günah Allah’a kar sergilenmi bir isyan eylemidir. Ancak bu isyan eylemleri hemen cezalandrlmak yerine, isyankârn önünde tövbe ve suçu telafi etme imkân daima açk tutulur. 

Günah ve tövbenin hikâyesi Hz. Âdem ve Havva ile balar. lk kabul edilen tövbe de onlarn tövbesidir. eytann yalanlarna kanlarak “Bu aaca yaklamayn, yoksa zalimlerden olursunuz.” uyars çinenince olan oldu ve cennetten çkarldlar. (Bakara, 2/35-36.) Suçlularda bir pimanlk ki tarifi imkânsz. “Rabbimiz! Biz kedimize zulmettik. Eer bizi balamazsan ziyana urayanlardan oluruz.” (Araf, 7/23.) diye seslendiler Allah’a ve tövbeleri kabul edildi. (Bakara, 2/37.)

Dünyaya tertemiz, günahsz olarak gelen insanolunun günaha bulama tehlikesi karsnda en büyük sna tövbe kapsdr. nsan tüm beeri zaaf ve yenilmiliklerin biriktirdii negatif enerjiden tövbe ile kurtulur. Tövbenin özünde Allah’n rahmet ve affediciliine itimat vardr. Kul, sergiledii bütün aykrlklara, bütün arlklara ve taknlklarna ramen bu sonsuz kaynaktan ümidini kesmez. Azap uyarsna kar yine o uyarnn kaynana yönelip snr. Bu  sn Rahman’dan ald tevikle beslenir. Çünkü ilahî davet açk ve nettir: “… Rabbinize yönelin ve ona teslim olun.” (Zümer, 39/54.)

Affedilebilecek günah, gaflet ve nefse esir olma zaafnn bulunduu günahtr. Evet, insan günah iler ama mümin, dorudan Allah’a isyan amac ile günah ilemez. Rabb'ine iman olmakla birlikte eytana yenik dütüü, kendini nefsinin arzularna kaptrd için günah ilemi olur. Eer isyan amacyla kasten günah ilemi olsayd bu küfürle e deer olurdu. eytann ebediyen rahmetten kovulmas Allah’n emrine bile bile kar gelmesi ve bunda inatla srar etmesi sebebiyledir.

Tövbe gerçekte bir ruhi ve zihinsel dönüümün eyleme yansmasn ifade eder. Tövbenin dil ile ifadesi insann günaha direnmesi konusunda iradeyi uyaran ve güçlendiren bir etkiye sahiptir. Ama onun asl oluumu kalpte balayp davranlarla tamamlanr. Kalp pimanlk duyup günahlarn esaretinden kurtulmaya karar verince irade bu ii hayata geçirir. Bu sebeple günahtan dönüün özünde Allah’a kar ilenen suça duyulan pimanlk üzerine verilen bir söz yer alr. Tövbenin kimyas bu pimanlkla yorulmutur.  nsann içini yakan, yakarken de günahlar kül eden bir pimanlktr bu. -Günah terk edip bir daha ilememek, kul hakk söz konusu ise helallemek tövbenin tamamlayc unsurlardr.- Tüm benlii kaplayan bu pimanla Kur’an, nasuh yani samimi tövbe adn veriyor. Samimi tövbe günahlarn affediliinin ve cennete giriin rehberi konumundadr. (ûra, 66/8.) Ayette “Allah tövbe edenleri ve (bedenen) temizlenip ak-pak olanlar sever.” (Bakara, 2/222.) buyrulur. Bu mesajda iç dünyamz temizleyen tövbenin ardndan maddi temizliin zikredilmi olmasna dikkat edelim. Ayetin söz dizimi bize unlar söyler gibidir: Dünyaya tertemiz olarak gelen kul, u veya bu sebeple ruhunu ve bedenini kirletecek fiil ve ortamlarda bulunabilecektir. Allah ite bu durumdan kurtulmak için her bakmdan temizlenen ve ftratn verdii asli yapya doru yol alan kullarn sever. Bu temizlenme ileminde öncelik manevi temizlenmeye verilmitir. Çünkü d yapmz iç yapnn aynasdr. D yap temizlii, iç yapnn temiz olmas ile kvamn bulur.

Allah Teala mümin kullarna iman nitelikleri ile hitap ederek onlara tövbe etmelerini emreder. Tövbe edenlerin günahlarn balayarak onlar cennete koyacan beyan eder. (Tahrim, 66/8.) Namaz, orucu, hacc, zekât emreden ayetler ile tövbe etmeyi emreden bu ayet arasnda hüküm bakmndan hiç fark yoktur. Bu ibadetlerin her birinin kesin olarak farz olmas gibi tövbe etmek de Müslüman için farzdr. Mademki insanz öyleyse her zaman tövbe etmek ihtiyacndayz. “Günah ilemedim ki, niçin tövbe edeyim.” anlay yanl olur. Çünkü önemsemediimiz öyle iler vardr ki bizi günaha sürüklemi olur da farknda bile olmayz. Rasulüllah’n (s.a.s.) “Günde yetmi kereden fazla tövbe ve istifar ediyorum.” (Buhari, Daavat, 3.) eklindeki beyan bize bu konuda yöneltilmi bir uyar içermektedir. Yapp ettiklerimiz, kulluk bilincimizin ve imanmzn kuvvet derecesini gösterir. lenen her günah bu noktalarda anmalara sebep olur. Bu hasarn telafisinin tek yolu tövbe etmektir. Bizi tövbeye yönelten pimanlk hâli gerçekte yeniden kulluk bilincine dönüün ifadesidir. Tövbe ile affedilme ümidi yeni bir enerji kayna olarak iman güçlendirir. Bu hareketlenmenin arkasnda, ilenen günahlar Allah’n tövbe ile affedip sevaba dönütürecei müjdesi vardr. (Furkan, 25/70-71.)

Bilerek veya bilmeyerek her gün büyük ya da küçük bir ya da birkaç günah ilemekten hiçbirimiz güvende deiliz. Bu sebeple tövbe etmekte geç kalnmamaldr. Bir an önce hatadan dönmek ve manevi kayplar telafi etmek gerekir. Böyle davranmak müminin yararnadr. Abdurrahim-i Rûmî (ö. 850 /1446) bize yol gösteriyor: “Tövbe yarabbi hata râhna gittiklerime, Bilip ettiklerime bilmeyip ettiklerime.”

Allah’n rahmaniyet sfat tövbe eden kullar hakknda âdeta özel bir yapya bürünür. Haddi aarak emrine kar gelen kullarn cezalandrmak yerine affederek cennete koymay ister. Bu, rahmet sfatnn adalet sfatna öncelenmesi demektir. Ancak kulun bir adm atarak bu öncelemeye zemin hazrlamas beklenmektedir. Yaplmas gereken ise tövbe etmektir. Bu sebeple tövbe etmek Kur’an ve sünnette daima tevik görmütür. u müjdeye baknz: “Her Âdemolu günah iler. Günah ileyenlerin en hayrls tövbe edenlerdir.” (Tirmizi, Zühd, 30.)

Kulun isyandan itaate yönelii Allah’ raz ve honut klmaktadr. Hz. Peygamber Allah’n bu honutluunu çok güzel bir benzetme ile dikkatlere sunmutur. Buyurur ki Rasulüllah, “Kulun tövbe etmesi sebebiyle Allah’n sevinmesi çölde bineini kaybettikten sonra onu bulan kiinin sevincinden daha fazladr.” (Müslim, Tevbe, 2674.) Rabb'imizin bize olan merhamet ve efkati böylesine çok ve kapsamldr. “Allah Teala gündüz günah ileyen kul gece tövbe etsin diye gece sabaha kadar; geceleyin günah ileyen de tövbe etsin diye gündüz akama kadar rahmet elini uzatp bekler.” (Müslim, Tövbe, hadis no. 29.)

Bu noktada, “Eer siz hiç günah ilemeseydiniz Allah, sizin yerinize günah ileyen ve tövbe eden bir topluluk yaratr ve onlar balard.” (Müslim, Tevbe, 10.) hadisini nasl anlayacaz? Hadiste günah ilemeye deil, günah ilemekten kaçnmann zorluuna iaret ederek tövbeye tevik vardr. Sanki öyle buyrulmutur: u veya bu ekilde günah ilersiniz. Günah ileyince de Allah’n rahmetinden uzaklarz zannna kaplmayn. Aksine tövbeye yönelin. Tövbe sonuçta inanana Rabb'ini hatrlatarak ona yönelmesini salar. Belki de insann iman vasf yannda günah da ileyebilme niteliine sahip klnmasnn hikmetlerinden biridir bu.

Acaba her eye ramen tövbe etmeyi hep erteleyen insann durumu nedir? Ne zamana kadar tövbe ederse geç kalm olmaz? Bunun için temel ölçü insann iradesini kullanarak bir eyleri deitirme imkân ve vaktinin bulunmasdr. Bu artlar altnda usulüne göre yaplacak tövbeler inallah geçerlilik kazanr. Kiinin hayattan ümidini kesmesi, artk son nefeslerini yaad ana gelmesi ile bu imkân ortadan kalkar. Rasulüllah, “Can boazna gelmedikçe Allah tövbeyi kabul eder.” (Tirmizi, Daavat, 103.)  buyuruyor. Kâinatn ömrünün sona ermesi yani kyametin büyük alametlerinin belirmesi ile bütün insanlar tövbe etme imkânn yitirmi olurlar.  “Güne batdan domadan önce tövbe edenin tövbesini Allah kabul eder.” (Müslim, man, 12.) hadisi bu gerçei ifade ediyor.

Önemli bir mesele de tövbe ederek ortaya konulacak deiimin görecei negatif tepkiyi karlayacak bilinç ve kararllk göstermektir. Allah’a kar görevleri karsnda hayatna yeni bir yön veren kii önceki yakn çevresinin ya da rastgele bir kiinin olumsuz bir tavr ya da sözüne muhatap olabilir. te bu noktada güçlü ve bilinçli olmak gerekir. Aksi takdirde eytann da destei ile tekrar baa dönülebilir. Bir tandm, yakn iliki içinde olduu bir genci ikna ederek camiye götürmütü. Namazdan çkarken cemaatten birisi daha önce hiç namaz klmadn bildii bu gence, “Senin burada ne iin var?” diye sorar. Bu namaz gencin kld ilk ve son namaz oldu. O hâlâ namaz klmyor. 

Doç. Dr. Halil ALTUNTA / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 4082 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

4 Sevvl 1445 |  13.04.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

inde onlar (yle) lk atarlar: "Rabbimiz, bizi kar, yaptmzdan baka salih bir amelde bulunalm." Size orda (dnyada), t alabilecek olann t alabilecei kadar mr vermedik mi? Size uyaran da gelmiti. yleyse (azab) tadn; artk zalimler iin bir yardmc yoktur.


( Fatr Suresi - 37)

Bir Hadis

K`b bni Mlik (r.a) yle dedi:

Hz. Peygamber (s.a.v.)in parmayla yemek yediini, yemekten sonra da parmaklarn yaladn grdm.

Mslim, Eribe 131, 132. Ayrca bk. Eb Dvd, Et`ime 49; Tirmiz, Et`ime 11


Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Ey Rabbimiz! Sen, rahmetin ve ilminle her eyi kuattn. Tvbe edenleri ve yolundan gidenleri bala, onlar cehennem azabndan koru!

(Mmin Suresi -7)

Hikmetli Sz

Biz de, btn mlk de, azz ve cell olan Allah'a ait olarak sabahladk. Hamd, Allah'a mahsustur; byklk ve azamet Allah'ndr. Yaratma da, emir de, gece de gndz de, gece ile gndz mesken tutmu her ey de yalnzca Allah'a aittir.
Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com