Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 880
Toplam 15946772
En Fazla 25928
Ortalama 2682
ye Says 1175
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu:

FTRA VE SUÇLAMA

Terr ve su rgtleriyle hi alakas olmayanlara rgt yesi diye iftira edilmemesi gerekir.
19/12/2016

NSANIN fert, aile ve toplum hayatnda huzur, güven ve mutluluk içerisinde yaayabilmesi için iç dünyasnda, aile hayatnda ve yaad toplumda kendisi, ailesi ve toplum ile bark olmas, yaad aile ve toplumda sulh ve sükûnun, hak ve hukuka saygnn bulunmas gerekir. Sulh ve sükûnun, hak ve hukukun bulunmad toplumda güven ve huzur olmayaca gibi zihin dünyasnda, aile ve toplumda hayatnda fitne ve fesat bulunan bir insan da huzurlu, mutlu ve güven içinde olamaz. Bu itibarla fitneden saknmak gerekir. Sadece fitneden saknmakla yetinmemek, bakalarnn da fitneye dümesine sebep olmamak, var olan fitne ateini söndürmek, sönmesine katk vermek gerekir. Çünkü topluma yaylan fitnenin zarar umumi olur. Yüce Kitabmz fitneden saknma konusunda bize öyle rehberlik etmektedir: “Öyle bir fitneden saknn ki, bu fitne içinizden yalnzca zulmedenlere dokunmakla kalmaz, zarar herkese dokunur.” (Enfal, 8/25.) Nitekim 15 Temmuz fitnesinin zarar herkese, her kesime, dorudan veya dolayl her ferde dokundu. 15 Temmuz’da vatana ihanet edenler, 241 masum cana kyanlar, yüzlerce insann yaralanmasna sebep olanlar, kamu mallarna zarar verenler; toplumun güven ve huzurunun bozulmasna, bar ve kardeliin zedelenmesine, fert, aile, toplum ve devlet hayatnda fitne ve fesada, yalan, suçlama ve iftirann büyümesine, nice masum insann üzülmesine, hastalanmasna, yataa dümesine, eve kapanmasna, toplumda dlanmasna ve isiz kalmasna sebep oldular. Bu hainler; soru çaldklar, yalan söyledikleri ve iftira ettikleri gibi yalan söylenmesinin ve iftira edilmesinin de önünü açtlar. 15 Temmuz darbe teebbüsüne girienlere gönül verenler, destek olanlar ve bu örgütü benimseyenler, ihanetlerinin cezasn çekmeleri gerekir.

Terör ve suç örgütleriyle hiç alakas olmayanlara örgüt üyesi diye iftira edilmemesi gerekir. ftira kanunen suç, dinen büyük günahtr. ftirann ne kadar kötü bir ey olduu, fert ve aileyi ne kadar rahatsz ettii bilinen bir gerçektir. ftira, tarih boyu ahlaksz insanlar tarafndan insanlar suçlama ve karalama arac olarak kullanlmtr. ftira bir kimsenin ya suçunu bakasna yükleme, ya bir insana haset ve dümanlk etme ya da arzularn elde edememenin intikamn almak için yaplmtr. Mesela Züleyha, murat almak istedii, ancak emeline alet olmayan namus timsali Hz. Yusuf’a zina suçu isnat etmi, Hz. Yusuf bu yüzden senelerce hapiste yatmt. (Yusuf, 12/24-36.) Münafklar, Medine’de âlemlere rahmet olan sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)’in güzide ei Hz. Aie validemize iftira atmlard. Amaçlar Peygamberimizin ailesine zarar vermekti. Bu sebeple Hz. Aie validemiz çok üzülmü ve bu yüzden hastalanmt. Yüce Allah, hakknda ayetler indirip onu ibra etmiti. (bk. Nur, 24/11-17.) u örnek de iledii suçu bir bakasnn üzerine atan ve suçluyu koruyan kimse ile ilgilidir:

Medine’de Benî Zafer kabilesinden Tu’me b. Übeyrik, komusu Rifâa ibn Zeyd’in un çuvaln ve zrhn bir gece çalar. Zeyd ibn Semin adndaki bir Yahudi’ye götürür ve ona emanet brakr. Daarc götürürken, daarcktaki bir yrtktan yola un dökülür. Un daarc ve zrh çalnan Rifâa, önce komusu Tu’me’den üphelenir. Tu’me’ye daarcn sorar. Tu’me, daarc görmediine ve nerede olduunu bilmediine yemin eder. Rifâa, Tu’me’nin evini arar fakat bulamaz. Bunun üzerine un döküntüsünün izini takip eder. Nihayet Yahudi’nin evinde daarc ve zrhn bulur. Yahudi, daarc Tu’me’nin emanet braktn söyler ve tanklaryla bunu ispat eder. Zrh Tu’me’nin çald anlalr. Olay, Hz. Peygamber’e intikal eder ve dava konusu olur. Tu’me’nin kabilesi geceleyin toplanr, “Hz. Peygamber’e gidelim, hrszlk suçunu Yahudi’ye isnat edelim, Tu’me de yemin etsin. Peygamber, Tu’me’nin yeminini kabul eder, çünkü Tu’me Müslüman’dr, Yahudi’nin sözünü dinlemez, çünkü o Müslüman deildir” derler. Hz. Peygamber’e giderler ve ona, “Zrhn çalndndan Tu’me’nin haberinin olmadn, Tu’me’nin suçsuz olduunu, zrh Yahudi’nin çaldn, eer Tu’me’nin aleyhine hükmedilirse itibarlarnn kaybolacan, zrh Yahudi’nin evinde bulunduu için onunla mücadele etmesi gerektiini” söylerler. Hz. Peygamber (s.a.s.) de Tu’me’nin yeminine ve kabilesinin ahadetine binaen onu savunmak ister, bunun üzerine Nisa suresinin 105-116’üncü ayetleri iner. (Taberi ve Yazr, Nisa, 24/105-112; Tirmizi, Tefsir, 5/22.) Yüce Allah, ayetlerde Peygamberimize hak ve adaletle hükmetmesini, hainleri savunmamasn, hainleri sevmediini, günah ve suç ileyenin cezasn çekmesi gerektiini, iledii suçu bakasna isnat edenlerin iftira etmi ve büyük günah ilemi olacaklarn bildirmitir.

Tu’me adl kii dört suçu birden ilemitir: Hrszlk yapmak, hrszlk yapmadm diye yalan söylemek, yalan yere yemin etmek ve suçunu suçsuz bir insann üzerine atp iftira etmek. Benî Zafer kabilesi de alt suç ilemitir: Tu’me’nin hrszlk yaptn bildikleri hâlde hrszlk yapmad diye yalan söylemek, Tu’me lehine yalanc ahitlik yapmak, Yahudi Zeyd b. Semin’in suçlu olmadn bildikleri hâlde hrszlk yapt diye iftira etmek, haksz yere suçluyu korumak, kabile taassubunda bulunmak, iki daval arasnda hüküm verme konumunda olan Hz. Peygamber’i yanltmaya çalmak ve insanlardan utanp Allah’tan utanmamak, hayâ etmemek.

Ayetlerde Tu’me ve Beni Zafer kabilesinin iledii suçlara; “nefse ve bakasna ihanet”, “sû” yani kötülük etmek, “nefse zulüm”, “ism” yani günah, “hatîe” yani hata ve “bühtan” yani iftira denilmektedir. nsann suç olan bir fiili ilemesi, böylece kendisini cezaya maruz brakmas ve ilahî bir emanet olan nefsini aldatmas “nefse ihanet”, “zulüm” ve “günah” olduu gibi, kendi iledii suçu bakasna isnat etmesi de “ihanet”, “zulüm”, “iftira” ve “günah”tr. Tu’me, hrszlk ederek kendisini cezaya maruz brakt için nefsine ihanet ve zulüm, bu suçu bir bakasnn üzerine att için kötülük ve iftira etmekle suçlanmtr. Peygamberimiz (s.a.s.), Tu’me’nin hrszlk suçunun sabit olduunu ve elinin kesilmesi gerektiine hükmetmitir. Tu’me iledii günahna piman olup tövbe edecei yerde Mekke’ye kaçm ve irtidat etmitir. Mekke’de hrszlk için birinin duvarn delerken duvar üzerine yklm ve ölmütür. (Taberi, Nisa, 4/105-114.) Beni Zafer kabilesi, gerçei ortaya koyup doruyu söylemeleri ve adil ahitlik etmeleri gerektii hâlde yalana tevessül etmiler, Tu’me’nin iledii suçu insanlardan gizlemeye çalmlar ve suçluyu kurtarmak için Allah’n raz olmayaca yalan ve hileli sözleri kurgulamlardr.

Bir Müslüman hangi gerekçe ile olursa olsun bir insana iftira edemez, etmemesi gerekir, bir insan yapmad eylerle suçlayamaz, suçlamamas gerekir. Suçlayp iftira ederse, haksz yere bir kii ikâyet ederse, bu kimse ahlaksz, onursuz, zalim, fask ve yalanc olur. (bk. Nur, 24/4.)

Fitne ve terör ne kadar suç ise yalan ve iftira da o kadar suçtur. Terör, mala ve cana; yalan ve iftira ise onur ve haysiyete, toplumun güven ve huzuruna zarar vermektedir. Maddi ve manevi olarak teröre, fitne ve fesada destek vermek ne kadar suç ise yalan ve iftiraya destek vermek de ayn ekilde kanunen suç, dinen büyük günah, zulüm ve fasklktr, toplumun huzur ve güvenini bozmaktr. Fitne ve fesadn, iftira ve karalamann yaygnlat bir toplumda huzur ve güven olmaz.

Her suçun bir bedeli vardr. (ura, 42/40; Nahl, 16/126.) “Eer cezalandracaksanz, size yaplan azabn misliyle cezalandrn.” Hainler, teröristler ve müfteriler tespit edilmeli, hak ettikleri cezay vermek, ancak hak ve adaletten ayrlmamak gerekir. (bk. Nur, 24/11.) Yüce Rabbimiz öyle buyurmaktadr: “Ey iman edenler! Allah için hakk titizlikle ayakta tutan, adalet ile ahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletten ayrmasn. Adil olun. Bu, Allah’a kar gelmekten saknmaya daha yakndr. Allah’a kar gelmekten saknn. üphesiz Allah, yaptklarnzdan hakkyla haberdardr.” (Maide, 5/8.) Yüce Allah ve sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), dost-düman herkese ancak adalet ve insafla muamele etmeyi, haktan ve doruluktan ayrlmamay, kimseye zulmetmemeyi emretmektedir: “Ey kullarm! Haberiniz olsun ki ben zulmü kendi nefsime haram kldm. Onu size de aranzda haram kldm. Binaenaleyh birbirinize zulmetmeyin.” (Müslim, Sahih, Birr, 55.) “Zulümden saknn, çünkü zulüm, kyamet gününde insan karanlklarda brakr.” (Müslim, Birr, 56.) Bu sebeple zulümden saknmak, iftirann önüne geçmek, suçsuz insanlarn zarar görmesini ve cezalandrlmasn önlemek gerekir.

nsanlara iftira; onlarn yapmad eyleri yapt, söylemedii sözleri söyledi demek, suç isnat etmektir. nsanlara iftira etmek ayetlerde iddetle yasaklanmakta ve iftira edenler lanetlenmektedir. (bk. Nisa, 4/112; Nur, 24/4, 23.) ftira etmek; büyük günah, zulüm ve kul hakk üstlenmektir. ftira etmek, içki içmekten kötüdür. Çünkü içki içen insan sadece Allah hakkn ihlal etmitir. ftira eden insan hem Allah hem kul hakk ihlal etmitir. Allah içki içeni dilerse affeder, ama iftira eden insan asla affetmez. ftira edenin, iftira ettii kimse ile helallemesi gerekir.

ftira sadece ayet ve hadislerde deil kanunlarda da yasaklanmtr. Türk Ceza Kanununda, “Yetkili makamlara ihbar veya ikâyette bulunarak ya da basn ve yayn yoluyla, ilemediini bildii hâlde, hakknda soruturma ve kovuturma balatlmasn ya da idari bir yaptrm uygulanmasn salamak için bir kimseye hukuka aykr bir fiil isnat eden kii, bir yldan dört yla kadar hapis cezas ile cezalandrlr.” (TCK. Md. 267.) hükmü yer almtr.

ftiraya urayan insan yasal yollardan kendisini savunur, taknlk etmez, sabreder. Yüce Allah, sabredenlere hesapsz derecede mükâfat vaat etmektedir. (Zümer, 39/10.) ftiraya urayan Hz. Yusuf (a.s.), sabretti, Msr’da maliye bakan oldu. Yüce Allah, Hz. Aie validemize yaplan iftira ile ilgili olarak, “Bu iftiray kendiniz için kötü bir ey sanmayn, aksine o sizin için bir hayrdr” demektedir. (Nur, 24/11.)

unu da ifade etmemiz gerekir: “Beraat-i zimmet asldr.” Hiç kimse suçu ispat edilinceye kadar suçlu saylamaz. Bu, hem dinimizde hem yasalarda böyledir. Bu itibarla suçlanan kimselere, yarglama sonucu suçu sabit oluncaya kadar suçlu gözüyle baklmamas gerekir. Belki iftiraya uramtr, soruturma veya mahkeme sonucu aklanacaktr.

fade etmemiz gereken bir husus daha var, o da, “suç ahsidir.” Dinimizde de yasalarda da böyledir. Dolaysyla bir kimsenin bir yakn suça ortak veya azmettirici deilse bir yakn suçlanamaz. Kocas terörist diye hanm veya anne babas veya kardeleri suçlanamaz. Suçlanrsa bu, iftira olur. Yalana ve iftiraya itibar etmek toplumun fesadna sebep olur. (bk. En’am, 5/116.)

Sonuç olarak; vatana ihanet, cana ve kamu malna zarar vermek, toplumda fitne ve fesat çkarmak, toplumun güven ve huzurunu bozmak ne kadar kötü, çirkin, haram ve zulüm ise suçsuz insanlar suçlamak, cezalandrmak, iftira etmek de o kadar kötü, çirkin, haram ve zulümdür. Terörü ve ihaneti, fitne ve fesad önlemek (bk. Enfal, 8/73.), teröristi ve haini cezalandrmak gerektii gibi iftiray ve toplumda mazlumlarn olumasn önlemek ve iftira edenleri de cezalandrmak gerekir. Aksi takdirde Allah korkusu olmayan insanlar; kzdklar, sevmedikleri, i banda kalmasn istemedikleri veya makamna göz dikdikleri insanlar ikâyet edebilir ve karalayabilirler.

Doç. Dr. smail KARAGÖZ / Diyanet Aylk Dergi

 

Bu yaz 3260 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

18 Muharrem 1446 |  25.07.2024

Bir Ayet

Bismillahirrahmanirrahim

Ya da: "Kitap bize de indirilseydi, elbette onlardan daha ok doru yolda olurduk" dememeniz (iin) ite size Rabbinizden apak bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmitir. Allah'n ayetlerini yalanlayandan ve (insanlar) ondan alkoyup-evirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alkoyup-evirenlere, bu 'engelleme ve evirmelerinden' dolay pek etin bir azabla karlk vereceiz.

( En'm Suresi - 157)

Bir Hadis

Bizi aldatan bizden deildir.Mslim, mn, 164.

Bir Dua

Hz. Peygamber (s.a.v.) yle buyurmutur:

Allahm! Benim yaratlm gzel kldn gibi ahlakm da gzelletir..

(bn Hanbel, I, 403)

Hikmetli Sz

Dostlar! Size Dnyay olduu gibi terk edin demiyorum. Gnahlar terk edin diyorum. Dnyay bir kenara itmek fazilettir, ama gnahlar terk etmek kanlmaz bir farzdr.


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com