Ana Sayfa   |   Grntl Dersler  |  Sesli Dersler   |  Kur'an Aratrmalar   |  lmi YAZILAR   |  Aile Eitim Yazlar   |  ocuk Eitimi Yazlar   |  Yazarlar  |  letiim

Kur`an-i Kerim ve Mealleri

Namaz Sureleri Tefsiri

Cuma (Tefsir) Dersleri

Hadis Dersleri

Cami Dersleri

Hz. Peygamberin Hayat (s.a.v)

nsan Tanmak (Radyo)

Tv Programlar

Seminer ve Konferans

Ksa Dersler

zel Konular

Fkhi Konular

Aile Eitim Seminerleri

Foto Galeri

yelik Girii

Kull. Adı

:

Şifre

:
   

Ücretsiz yelik
Şifremi Unuttum

Gncel Videolar

Eitimcilere ZEL
Gazze Duas
Genlerle letiim (Gn- Reitpaa​)
Uyumlu Evlilik Yntemi (Bulgurlu)

Namaz Vakitleri

Saya

Sayac
Tekil (Bugn) 960
Toplam 15061421
En Fazla 20355
Ortalama 2597
ye Says 1174
Bugn ye Olan 0
Online Ziyaretci
 
 

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in

Asabiyetle Mücadelesi

Allah Rasul (s.a.s.), ncelikli olarak kabile asabiyetinin dar erevesini aarak ksa vadede Araplar inan merkezli olarak btnletirmeyi hedeflemitir getirmitir:
22/07/2013

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in tebli ettii slam dininin en önemli hedeflerinden biri de gönderildii toplumda kabile sistemi üzerine kurulu soy esasl sosyal düzenden, hukuka dayal devlet nizamna geçii temin etmekti. Zira slam öncesi dönemde Araplar sürekli dümanla neden olan dar kabilecilik anlayyla (asabiyet) hareket ediyorlard. Bu nedenle Allah Rasulü (s.a.s.), öncelikli olarak kabile asabiyetinin dar çerçevesini aarak ksa vadede Araplar inanç merkezli olarak bütünletirmeyi hedeflemitir. (hsan Nass, elAsabiyyetü’l-Kabeliyye, Beyrut 1964, s. 173-174.)

Asabiyet, en geni anlamyla aralarnda kan yaknl bulunan bir topluluun bütün fertlerini birbirine balayan ve herhangi bir d tehlike durumunda onlar kar koymaya sevk eden veya baka bir topluluk üzerine saldr hâlinde bütün aile üyelerinin tereddütsüz harekete geçmesini salayan birlik ve dayan-ma ruhu olarak tarif edilir. (Ate, Ahmed, "Asabiyet", A, 1: 663; Çarc, Mustafa, "Asabiyet", DA, 3: 453.)

Asabiyetle mücadelenin ilk adm olarak Kur’an bütün müminlerin karde olduklarn ilan etmi (Hucurat, 49/10.) ve asabiyetin esasn oluturan soy üstünlüü ve kabilecilik anlayn kesinlikle reddetmitir. (Tekâsür, 102/1-8.) Kur’an’da insanlarn doutan kazanlan bir ayrcala sahip olmadklar, onlar arasnda üstünlüün ancak ahlaki hassasiyet demek olan takvada ve kullukta gerçekleecei, bunun da ancak kiinin kendi gayretiyle salanabilecei hususlar açkça ifade edilmitir. (Hucurat, 49/9-13.) Hz. Peygamber (s.a.s.) de Mekke’nin fethi hutbesinde slam kardeliinin ana prensiplerini, "Ey Kureyliler! Allah sizden cahiliye gururunu, büyüklenmeyi ve babalarnz ile övünmeyi kaldrmtr. Bütün insanlar Âdem’dendir, Âdem de topraktandr." (bn shak, Sîre, (thk. Muhammed Hamidullah), Konya 1981, s. 94.) sözleriyle ortaya koymutur.

Allah Rasulü (s.a.s.) Veda Hutbesi’nde bu gerçei daha ümullü bir ekilde öyle dile Allah Rasulü (s.a.s.), öncelikli olarak kabile asabiyetinin dar çerçevesini aarak ksa vadede Araplar inanç merkezli olarak bütünletirmeyi hedeflemitir getirmitir:

"Ey insanlar! Sizin Rabbiniz birdir, babanz da birdir. Haberiniz olsun ki, takva dnda hiçbir Arap’n Arap olmayana, hiçbir Acem’in Arap’a, hiçbir siyahn beyaza, hiçbir beyazn siyaha kar bir üstünlüü yoktur. üphesiz ki ilahî huzurda en deerliniz en müttaki olannzdr." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I-IV, Beyrut ts. VI, 11.)

slam öncesi dönemden gelen soya dayal övünme ve rkn üstünlüüne inanma anlaynn ortadan kaldrlmas kolay gerçeklemedi. Çünkü Araplar neseplerine son derece dükün bir milletti ve nesep, kabileler arasnda asl övünç kaynayd. Bu nedenle Hz. Peygamber (s.a.s.) soy üstünlüü ve asabiyet davas gütme fiillerini knam, bunun slam’n ruhuna aykr olduunu açkça ifade etmitir: "Asabiyet, bir kiinin kavminin haksz davranna arka çkmasdr." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 107, 160; Ebu Davud, Edeb, 112.) "Asabiyet duygusuyla öfkelenen, asabiyet uruna savarken veyahut asabiyet davas güderken körü körüne açlm bir bayrak altnda ölen kimsenin ölümü cahiliye ölü-müdür." (Müslim, mare, 57; Nesai, Tahrim, 28; bn Mace, Fiten, 7.)

Allah Rasulü (s.a.s.) her eyden önce asabiyet uruna gayreti de cahiliye davas olarak nitelemitir: "Cahiliye davasyla hak iddia eden bizden deildir." (Buhari, Cenaiz, 39.) "u cahiliye çln braknz, o ne kötü eydir!" (Buhari, Menakb, 8.) slam dini kabile taassubuna dayanan bu tür yardmlamay kaldrmay hedeflemi, anlamazlklarn kan davas ile deil, adaletle çözülmesini emretmi, cahiliye davasna çarmay da, buna itiraki de büyük günahlardan saymtr. (Fayda, Mustafa, "Cahiliye", DA, VII, 18.)

slam’n, asabiyetin tesirini azaltmak amacyla kabile övünmesinden sonra ikinci olarak hedef ald asabiyet tezahürü intikam düüncesi, yani kan davalardr. Hz. Peygamber (s.a.s.) Arap kabileleri arasnda husumet ve dümanlk davalarn ilga hususunda cahiliye intikamnn/kannn iptal edilmesi için özel gayret sarf etmi, gerek Mekke’nin fethi (bn Hiam, es-Siretü’nNebeviyye, (thk. Mustafa es-Sakka-brahim elEbyari-Abdülhafz elebi), I-IV, Beyrut ts. II, 412.), gerekse Veda Hutbesi’nde (bn Hiam, es-Sire, II, 603.) bu hususu özellikle dile getirmitir. Allah Rasulü (s.a.s.), çevre kabilelerle ilikilerinde de bu hususa dikkat çekmi, mesela Has‘am kabilesiyle yapt ahidnamede onlara asabiyetin en belirgin tezahürü olan kan davasn yasaklamtr. (bn Sa‘d, et-Tabakat, IVIII, Beyrut ts. I, 286.) Kan davalarnn kötülüünü vurgulayarak ahlaki vicdani tedbirler almann yannda slam dini bu hususu ayrca hukukun konusu içine dâhil ederek çözmeye çalmtr. slam hukukuna göre asabiyeti besleyen ve asabiyetle beslenen intikam ve kan davas uygulamalarnn ortadan kaldrlabilmesi için öldürme cezasnn infaz (ksas), maktulün yaknna veya kabilesine deil, devlet otoritesine devredilmitir. Yeni uygulamada suçluyu takip ve ceza sorumluluu fertlerden ya da kabilelerden toplum adna devlete intikal ettirilmi, intikam hissi de sosyal düzeni bozmadan meru snrlar, yani hukuk içinde tatmin edilmeye çallmtr. Ksasn infaz hukuki yolla ve devlet tarafndan gerçekletirildii için, yeni kan davalar, dolaysyla sonu gelmez kabile savalarnn sebebi ortadan kalkmtr. (Bu konuda bk. Maal, Münteha, Mukayeseli Hukukta Ölüm Cezas ve slâm Hukuku Açsndan Deerlendirilmesi, (Baslmam Doktora Tezi), stanbul 2002, s. 219-227.) slam dini ayrca kasten öldürme vuku bulduunda ksas hükmü yannda, buna alternatif olarak diyet sistemini de kabul etmi, ksas ile diyet arasndaki tercihi ise öldürülenin yaknlarna bir hak olarak vermitir. Bununla birlikte diyete raz olunmas özellikle tavsiye edilmitir. (Bakara, 2/178.)

Kan davalarn engelleme konusunda slam’n getirdii dier bir prensip, suçun ve cezann ferdilii kuraldr ki bu kural, suçun da cezann da kolektif olarak kabul edildii asabiyet düüncesinden çok farkl bir hususiyet arz eder. Yeni durumda öldürme hadisesi sosyal boyutlu olsa da, sorumluluk ferdi olarak kabul edilmitir. (En‘am, 6/164; Fatr, 35/18.) slam dini Cahiliye Dönemi'nde de geçerli olan ksas uygulamasnn muhtevasyla ilgili de baz düzeltmeler yapm, eski telakkinin aksine bütün Müslümanlarn kanlarnn, yani hayat haklarnn eit düzeyde kabul edilmesi esasn getirmitir. Hâlbuki cahiliye Araplarnda toplum fertleri arasnda fazilet açsndan farkllk gözetilmesi sebebiyle, bir kabileden erefli kabul edilen bir kiinin öldürülmesi durumunda, katilin ailesinin önde gelenlerinden bir kiinin ksas istenmekte veya onun yerine birden fazla kiinin öldürülmesi talep edilmekteydi. (Maal, Mukayeseli Hukukta Ölüm Cezas, s. 218, 219.)

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kurduu yeni sistemde, sava artk rakip kabilelere saldr konusu olmaktan çkarlarak, sistemli askerî mahiyet kazand. Baka bir topluluk veya Müslüman olmayan Arap kabileler ile yaplan sava (cihat), bütün müminlere mal edildi. (Enfal, 8/65.) Artk kimse kendi bana saldr düzenleyemiyor, intikam almaya kalkamyordu. Yeni durum, geçmite kabile adna yaplan saldrlarn yerini düzenli ve planl gaza ve cihadn almasna yol açmtr ki, bu uygulamay asabiyet-akide mücadelesinde ikincisi lehine bir gelime olarak deerlendirmek mümkündür.

Allah Rasulü (s.a.s.), asabiyeti, cahiliye asabiyeti olarak vasflayp kötülüklerine vurgu yapmakla birlikte, bu kavram tevil yoluyla müspet anlamda yeniden tanmlamay da ihmal etmemitir. Buna göre kii asabesini her durumda desteklemeli; mazlumsa onu korumal, zalimse zulmüne engel olarak yine ona yardmc olmaldr. (Buhari, Mezalim, 4, krah, 7.)

slam’n bir taraftan asabiyeti tesirsiz hâle getirmek, ancak dier taraftan da insanlarda bulunan bu tabii saikten müspet anlamda istifade etmek için ortaya koyduu dier bir çözüm yolu da akrabay himaye, baka bir ifadeyle sla-i rahim uygulamasna teviki ve emridir. Hz. Peygamber (s.a.s.) Araplar arasnda son derece etkili olan nesep ilikileri ve soy üstünlüü anlaynn yerine sla-i rahim çerçevesinde Müslümanlara dinî ve ahlaki sorumluluklar yüklemitir. Bu yeni anlayta, akrabalk bann sürdürülmesine yaplan vurgu, soyun üstün tutulmas düüncesinden deil, toplum düzeninin salanmas ve yardmlama duygusunun gelitirilmesi hedefinden kaynaklanmaktadr. Bu nedenle

slam dini sla-i rahmi tevik etmi, emretmi, hatta soylar ile ba kesenleri yermitir. (Nisa, 4/1.) O kadar ki, Hz. Peygamber (s.a.s.) de bu emri Allah ve ahiret gününe imann bir gerei saymtr. (Buhari, Edeb, 31. Müslim, Birr, 18. Bu konuda geni bilgi için bk. Apak, Adem, Asabiyet ve Erken Dönem slam Siyasi Tarihindeki Etkileri, stanbul 2004.)

Bu deerlendirmeler dikkate alndnda sonuç olarak ifade etmek gerekirse slam’n ve Hz. Peygamber (s.a.s.)’in asabiyeti tamamen ortadan kaldrmaya çaltn veya kaldrdn söylemek gerçekçi olmaz. Çünkü kabile dayanmas anlamndaki asabiyet, kabile hayatnn ayrlmaz parças, kabile veya airet hayat yaayan toplumlarn corafi (çevresel), içtimai (sosyolojik) ve ruhi (psikolojik) bir gerçeiydi ve tebliin de bu gerçei dikkate alarak yaplmas gerekiyordu. Bu hususta Hz. Peygamber (s.a.s.)'in iki türlü strateji takip ettii anlalmaktadr. Birincisinde asabiyeti cahiliye davas olarak niteleyip, bu uurda hareket edenleri knayarak onun menfi etkilerinden Müslümanlar korumaya çalm, ikinci olarak da asabiyete kar, asabiyetle birçok ortak noktas olan sla-i rahim uygulamasn dinin prensipleri içine dâhil ederek, bu sayede eski asabiyet duygusunu hem tesirsiz hâle getirmek, hem slah etmek, hem de ondan faydalanmak istemi-tir. Asabiyetin dier bir ayan oluturan intikam düüncesi de slam hukukunun yeni suç-ceza, ksas-diyet uygulamalar ve infazn devlet tarafndan gerçekletirilmesi prensibince en alt düzeye indirilmeye çallmtr. Ayrca slam dini, asabiyetin tesirini krmak için asabiyet sebebiyle ger-çekletirilen kabile savalarn yasaklam, bunun yerine cihad ikame etmi, kan/kabile/asabiyet için sava yerine din adna gazay ikame etmitir. Bu uygulama da, asabiyetin menfi tezahürlerinin müspete çevrilmesi ve bu ruhi amilin meru alana kanalize edilmesinin bir baka yönünü tekil eder.

 

Bu yaz 3868 defa okunmutur...

Yorum Ekle

Yazdr

YORUM LSTES

KATEGORDEK DER HABERLER

n

12/02/2024 - 10:58 ÜMMET OLMAK

n

27/11/2023 - 09:29 MAN VE SAMMYET

n

08/08/2022 - 10:21 SLAM’IN ASL KAYNAKLARINI DORU ANLAMANIN YÖNTEM ÜZERNE

n

04/10/2021 - 11:28 KÖTÜLÜKLERDEN ALIKOYAN NAMAZ HANG NAMAZDIR?

n

24/05/2021 - 03:53 GERÇEK KIYMET ÖLÇÜSÜ:  SALH VE BAK AMEL

n

05/04/2021 - 08:34 FELSEFENN ÇALDII NSANLAR

n

08/03/2021 - 11:02 TEVHDDEN HDAYETE  NEBEV RSALET

n

12/01/2021 - 11:25 TE TOPLUMUMUZUN HÂL BU

n

06/10/2020 - 02:15 PEYGAMBER EFENDMZN HCRET YOLCULUU

n

06/10/2020 - 11:27 EHTLER ÖLMEZ!

n

31/08/2020 - 04:09 SONUÇLARI TBARIYLA STFAR VE TÖVBE / Dr. Abdülkadir ERKUT

n

06/07/2020 - 09:49 GENÇLK NEREYE GDYOR? / Abdülhamit Kahraman

n

25/06/2020 - 10:51 MD TAM ZAMANI / Abdülhamit Kahraman

n

18/05/2020 - 12:33 CÂMLER KAPATILDI  CUMALAR KALDIRILDI AMA.. / Abdülhamit Kahraman

n

23/04/2020 - 04:29 RAMAZANDA HAYATIN VE ÖLÜMÜN MUHASEBESN YAPMAK / Dr. Muhlis AKAR 

n

23/04/2020 - 02:47 EHR- RAMAZAN VE SORUMLULUK BLNC / Prof. Dr. Ramazan ALTINTA

n

06/04/2020 - 10:26 HER HÂLMZE ÜKREDEBLMEK / Dr. Lamia LEVENT ABUL

n

30/03/2020 - 10:30 KULLUUN EN GÜZEL KIVAMI: HSAN / Prof. Dr. Safi ARPAGU

n

16/12/2019 - 10:13 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.) DÖNEMNDE LM / Prof. Dr. akir GÖZÜTOK

n

30/08/2019 - 10:56 HARAMDAN HELALE HCRET ETMEK

n

29/08/2019 - 02:59 ZKR: KALPLER DRLTEN KSR

n

17/12/2018 - 01:05 ALLAH’A YÖNEL BLNCN TAZELEME: TÖVBE

n

17/12/2018 - 12:56 MANEV ARINMA: TÖVBE

n

19/11/2018 - 10:47 nanc kuanan gençler

n

19/11/2018 - 10:42 Hz. Peygamberi Gençlere Anlatabilmek

n

17/10/2018 - 03:38 Mescitlerde Namaz Klmak ve Takva Sahibi mam Olmak

n

30/03/2018 - 12:31 DEZM VE ATEZM BESLEYEN ÖNEML BR FAKTÖR BADETSZL

n

29/03/2018 - 12:11 MÜSLÜMANLARIN LK KIBLES MESCD- AKSA VE MÜBAREK EHR KUDÜS

n

04/01/2018 - 10:52 NEFS LE MÜCADELE CHAD-I EKBER

n

03/01/2018 - 11:14 DNÎ TEBLDE DL VE ÜSLUP NASIL OLMALIDIR?

n

14/11/2017 - 11:22 HZ. PEYGAMBER’ GÜNÜMÜZ NSANINA DORU ANLATMAK

n

02/10/2017 - 04:02 NSAN ONURU VE ALLAH’A KULLUK

n

02/10/2017 - 03:31 ASIL DN AIRI YORUM

n

02/10/2017 - 03:08 DN GÜVENL BALAMINDA DNN DORU ANLAILMASI VE YORUMLANMASI

n

19/08/2017 - 09:04 Kurban ya da Bandan Serçe Geçen Bir Çocuktur  SMAL

n

12/07/2017 - 10:42 NSANLIA KARI EN BÜYÜK GÜNAH:  FTNE

n

13/06/2017 - 12:14 RAMAZAN MEKTEB

n

13/06/2017 - 12:07 EMANET AHLAKI

n

13/06/2017 - 11:59 RAMAZAN MEDENYET

n

19/04/2017 - 03:16 HZ. PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU: DARU'S-SELAM

n

28/03/2017 - 02:41 SANAL DÜNYA VE  DEEN MAHREMYET

n

17/02/2017 - 03:17 PARALEL DNLER KMLER SEVER

n

17/02/2017 - 12:40 “HADS LM”NN SLÂMÎ LMLER ARASINDAK YER

n

13/02/2017 - 12:17 KALPLERNDE MARAZ BULUNANLAR: MÜNAFIKLAR

n

01/02/2017 - 11:12 TEFRKAYA DÜENLER GB OLMAYIN

n

29/12/2016 - 10:25 BR GÜVEN ABDES:  Muhammedü’l-Emin

n

19/12/2016 - 04:10 Fitne ve Fesadn Baka Bir Versiyonu: FTRA VE SUÇLAMA

n

18/10/2016 - 11:53 Bir Mektep Olarak CAM

n

26/09/2016 - 11:04 Peygambersiz slam Söylemi

n

22/09/2016 - 12:08 VCDANIMIZIN "Selfie"SN ÇEKEBLR MYZ ?

n

21/09/2016 - 02:57 Bo Vakit mi Dediniz?

n

10/08/2016 - 01:00 RASULULLAH (S.A.S.) BÖYLE BUYURDU

n

10/08/2016 - 12:44 Narsisistik Kiilik

n

14/06/2016 - 11:32 Ramazanda Gönülden Tevhidi Yaamak

n

06/06/2016 - 02:55 Kur’an kliminde yiliklerle Dinamik Bir Hayat nas

n

02/06/2016 - 04:44 Ramazan ve iYiLiK

n

02/05/2016 - 12:25 HZ. PEYGAMBER’N MESAJINI DORU ANLAMAK

n

08/04/2016 - 03:14 Younlam badet Mevsimi: “Üç Aylar”

n

24/03/2016 - 10:35 DUANIZ OLMASA

n

24/03/2016 - 10:31 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

01/02/2016 - 11:48 ZÂLME HAKKI SÖYLEMEK

n

19/01/2016 - 04:35 ZOR ZAMANDA Müslüman Olmak

n

18/01/2016 - 02:04 Huzurda Huu ile Durmak

n

18/01/2016 - 01:22 Aln Secdeye Varan Simalar

n

14/12/2015 - 11:41 HZ. AL (Ö: 40/660)’NN KUR’AN-I KERM ANLAYII

n

01/12/2015 - 02:21 SAHÂBE’NN PEYGAMBER SEVGS

n

26/11/2015 - 02:10 Namaz: Divan- lahîde Durup Tevhide Ermektir

n

19/11/2015 - 03:13 Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Bilgi AHlAKI

n

19/11/2015 - 03:11 lim, Marifet ve Hikmet likisi

n

22/10/2015 - 12:39 Söz mü Sükût mu?

n

09/10/2015 - 02:23 Haccn Evrensel Boyutu

n

07/09/2015 - 04:20   KURBAN

n

07/09/2015 - 04:14 Mescitler Arasnda Mescid-i Aksa’ya Dair

n

06/07/2015 - 12:25 SADAKA- FITIR

n

06/07/2015 - 12:23 TERAVH NAMAZI

n

23/06/2015 - 03:48 eytann Telkini VESVESE

n

19/06/2015 - 04:50 RAMAZAN

n

15/06/2015 - 06:11 Kardelik ve Dostlua Açlan Pencere SELAM

n

15/06/2015 - 03:24 Vücutta Dolaan Sinsi Düman: eytan

n

12/06/2015 - 03:38 nsann Temel Bir Zaaf

n

12/06/2015 - 03:07 Mültecilere Hicret Yurdu            ya da Muhacire Ensar Olmak

n

06/05/2015 - 02:27 DERN BR MUHALEFET

n

27/04/2015 - 12:31 Merhameti Kuanmak

n

27/04/2015 - 12:30 iddet Karsnda rahmet Peygamberi 

n

17/01/2015 - 04:13 HADSLERN DORU ANLAILMASINDA VE YORUMLANMASINDA TAKP EDLECEK YÖNTEM

n

23/12/2014 - 04:13 Müslümann Varlkla mtihan

n

23/12/2014 - 04:12 slami Bakla Varlk ve Servet Algmz

n

16/12/2014 - 02:50 SÜNNET VAHY LKS

n

27/10/2014 - 03:06 Sabr-Sâbir

n

24/10/2014 - 04:08 Hz. Peygamber ve Genç Sahabiler

n

24/10/2014 - 03:59 Okunmas Gerekenler (12)

n

24/10/2014 - 03:53 slam’n Gençlik Tasavvuru

n

04/07/2014 - 03:29 BORÇ ve KARZ-I HASEN

n

30/06/2014 - 04:46 Ramazan klimi ve Helal Kazanç Bilinci

n

09/06/2014 - 11:33 ATÂLET TATL ZANNETMEK

n

05/05/2014 - 02:42 HZ. PEYGAMBER (S.A.S.)’N ADÂLET ANLAYII

n

09/04/2014 - 02:07 BR YÖNETC OLARAK RASULULLAH

n

21/03/2014 - 04:40 Allah’n Korumasn Hak Etmenin Yolu: Sabah Namaz

n

10/02/2014 - 02:47 Deerini Bilemediimiz ki Esiz Nimet: Salk ve Bo Zaman

n

04/10/2013 - 05:02 “Hakikat”in Nihai Temsilcisi:  Hz. Muhammed (s.a.s.) 
 

Site i Arama

21 Sa'bn 1445 |  02.03.2024

Bir Ayet

Bismillahirramanirrahim

"Ey insanlar! Reslullah Rabbinizden size hakk getirdi, kendi iyiliiniz iin ona iman edin.

Eer inkr ederseniz bilin ki gklerde ve yerde ne varsa Allah'ndr. Allah almdir, hakmdir (her eyi bilir, tam hkm ve hikmet sahibidir). "

( Nisa Suresi - 170)

Bir Hadis

bni Abbas radyallahu anhm, Reslullah sallallahu aleyhi ve sellemi yle buyururken iittim demitir:

Hangi mslmann cenzesinde Allaha irk komam krk kii hazr bulunup namazn klarsa, Allah, onlarn l hakkndaki efaatini mutlaka kabul eder.


Mslim, Ceniz 59

Bir Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Rabbimiz! Bize katndan rahmet gnder ve bize iinde bulunduumuz durumdan bir
k yolu gster!

Kehf Suresi- 10

Hikmetli Sz

Komusu, akrabas ve arkada tarafndan iyi denen kimse gerekten iyidir.

Hz. mer (r.a)


Canl yayn

slam Ansiklopedisi

  Tasarm : Networkbil.NET

@2008 kuraniterbiye.Com